Pla General de Comptabilitat

on 01 Octubre 2013

Resolució de 18 de setembre de 2013, del Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, per la que es dicten normes de registre, valoració i informació a incloure a la memòria dels comptes anuals sobre el deteriorament del valor dels actius.

Ministerio de Economía y Competitividad. B.O.E. número 230 de 25 de septiembre de 2013

Descarregar arxiu adjunt: Resolució ICAC