area-fiscal

  

L'optimització de la càrrega fiscal, així com la seguretat en la correcta aplicació de les normes tributàries, són un objectiu necessari i fonamental a les empreses. La planificació, l'estudi previ en aquest àmbit i la seva implantació i seguiment són imprescindibles.

  • Assessorament fiscal general i continuat a les empreses per a l’adequada atenció de les seves obligacions tributaries
  • Anàlisi fiscal periòdic durant l’exercici, del desenvolupament i resultats de l’activitat
  • Revisió especial a la finalització de l’exercici i establiment del tancament fiscal de l’exercici
  • Confecció o revisió de totes les declaracions tributàries (Impost de societats, IRPF, IVA, etc.)
  • Complementació d’altres declaracions (intrastat, IAE, enquestes de l’Institut Nacional d’Estadística, etc.)
  • Informació periòdica de les novetats legislatives que afecten a l’activitat de cada client i que poden suposar avantatges fiscals de rellevància
  • Planificació fiscal de noves empreses, inversions i negocis, estudiant el millor enfocament dels fets econòmics, per obtenir dins del marc legal, la màxima economia fiscal
  • Representació fiscal en les relacions amb l’Administració Tributària i especialment amb la Inspecció de Tributs (estatal, autonòmica i local)
  • Recursos i reclamacions davant l’Administració Tributària i la jurisdicció contenciosa -administrativa
  • Operacions vinculades, assessorant sobre la confecció de l’anàlisi de comptabilitat, i la documentació necessària per a cadascuna de les esmentades operacions